Sandvika Øst

Mye har skjedd i Sandvika de siste årene, og enda mer skal skje i tiden som kommer. Fremtidens Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. Dette sammen med Lakseberget og Kadettangen vil bli nye byområder som omkranser den gamle bykjernen i Sandvika øst som også står foran en betydelig forvandling.

Satsingen på Sandvika bygger videre på kommunedelplan for Sandvika som ble vedtatt i 2010.

For Sandvika Øst er kommunedelplan fulgt opp av en egen områderegulering. Denne har vært på høring våren 2014. Under høringen kom det en del innsigelser knyttet til kulturvern, parkeringsnorm og hensyn til flom. Det har tatt tid å finne løsning på disse innsigelsene. I samarbeid med grunneierne har også rådmannen gjennomført et arbeid med veiledende prinsipplan for offentlig rom- VPOR. Denne danner grunnlag for ambisjonsnivå og kostnadsbilde for utforming av offentlige gater og torg i Sandvika. VPOR gir grunnlag for utbyggingsavtaler som avklarer kostnadsdeling mellom offentlige og private om opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur.

Planer for et nytt Sandvika sentrum Øst ble lagt frem i formannskapssalen i Bærum Rådhus tirsdag 14. februar 2017. Presentasjonene kan du finne her:
Sandvika – byen for fremtiden: Rådmann Erik Kjeldstadli (pdf)
Byutvikling i Sandvika: kommunaldirektør Arthur Wøhni (pdf)
Sandvika øst: Reguleringssjef Kjell Seberg (pdf)

31. mai 2017 – en merkedag for Sandvika
Da vedtok kommunestyret at:

Fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika skal rives for gi plass for ny bebyggelse, som vil kunne gi en tredobling av dagens bygningsmasse. De fire kvartalene er:

  • Andenæskvartalet(Andenesgården og Aamodtgården),
  • Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassegården)
  • Tinghuskvartalet
  • Finstadkvartalet (utbygging etter ny E18)

Om lag 60 prosent av bygningsarealene som helhet skal benyttes til boliger. Boligtilbudet bør ha en karakter som avspeiler alderssammensetningen i Bærum. I tillegg vurderes muligheter for studentboliger. Boligstørrelser og boligstandard skal tilpasses for å muliggjøre dette. Føringene fra arbeidet med rimelige boliger i Bærum skal legges til grunn for utbyggingen av Sandvika øst. Kommunen skal ha forkjøpsrett på inntil 5 % av boligmassen.

I tillegg skal det legges til rette for underjordisk gang – tverrforbindelse mellom de forskjellige kollektivholdeplassene og med oppganger i sentrum av byen. 100 prosent av parkeringsplassene for boligene skal ha ladeuttak for elbil, og mulighet for etablering av bilpoolordninger og (el-)sykkelleie utredes.

3D illustrasjon av hvordan sol- og skyggeforholdene for Sandvika Øst fra nord og sør vil kunne bli etter ombyggingen:

skyggefil fra nord 1 april 8-18.mp4
skyggefil fra nord 15 mars 10-18.mp4
skyggefil fra nord 1-juni kl-9-18.mp4
skyggefil fra nord 1mai 8-18.mp4
skyggefil fra syd 1 juni 8-20.mp4
skyggefil fra syd 1 mai kl- 8-20.mp4
skyggefil fra syd 1 april 8-18.mp4

Siden oppdateres fortløpende.


Dette har vært skrevet om Sentrum Øst i media:
Budstikka: Krever flere forslag til høyhus (24.09.2017)
Budstikka: Sandvika og byens utvikling (08.07.2017)
Budstikka: Her avgjøres slaget om Sandvika (04.06.2017)
Budstikka: Dette er vedtatt om Sandvika (31.05.2017)
Budstikka: Slik vil Nesøya-mannen ha sitt Sandvika-bygg (28.02.2017)
Budstikka: Nye Sandvika kan få høyhus på 65 meter (17.02.2017)
Budstikka: Milepæl for Sandvika (17.02.2017)
Budstikka:Disse bygger ut i Heggedal, Sandvika og på Vøyenenga (16.02.2017)
Budstikka: Sandvika øst kan få opptil 800 boliger (16.02.2017)
Budstikka: Store deler av Sandvika øst kan bli revet (15.02.2017)
Budstikka: Skarpt brev fra Entra etter at kommunen vil selge tomt til konkurrenten (06.02.2016)
Budstikka:Opprusting av Sandvika sentrum (27.02.2017)
Budstikka:Andenæs får trolig klarsignal til ombygging (16.03.2016)