Hamang og Franzefoss

Hamang
Hamang ligger nordvest for Sandvika sentrum, cirka 500 – 1000 m fra Sandvika stasjon. Hamang var tidligere et viktig industriområde på 1900- tallet og frem til utbyggingen av E16 i 1980/1982. Planområdet brukes i dag av små og store næringsvirksomheter – både handel og kontor. Innenfor området ligger også Pinsekirken/Sandvika kirke, Sandvika videregående skole og et parkeringshus. Noen av de gamle industribygningene som Hamang Papirfabrikk fra 1906 er fortsatt bevart. I januar 2015 begynte prosjektet med å legge E16 i tunnel med planlagt ferdigstillelse i 2019. Dette vil frigjøre store arealer for annen bruk.

Kommunedelplanen for Sandvika som ble vedtatt 2010 har avsatt arealene til bolig/næring, i tillegg til park/friluftsområde på Hamangsletta og langs Sandvikselva. Kommunedelplanen gir rammer og føringer for videre planlegging. Innenfor området (Hamang og Industriveien) kan det bli plass til ca. 1500–2000 nye boliger. Arbeidet med områdereguleringsplanen for Hamang og Industriveien startet opp i 2012. Dessuten ler en ny barneskole planlagt i det samme området med plass til ca 750 elever. Skolen er planlagt å tas i bruk f.o.m. skoleåret 2024/2025 og vil dekke et boligområde på ca. 3600 boliger.

Franzefossbyen
Siden høsten 2015 har Franzefoss samarbeidet med Bærum kommune om et planprogram for å regulere området til boligbebyggelse. I april 2018 kjøpte Scandinavian Property Group (SPG) og Bakke Gruppen AS alle aksjene i Franzefossbyen AS. Nå jobbes det med å få fortgang i planene om over 100.000 kvadratmeter med boliger på området. Målet er at forslaget skal fremmes for planutvalget i Bærum Kommune før sommeren 2019, og sendes ut på høring i løpet av høsten 2019. Planen vil da kunne behandles av kommunestyret i 2020, med byggestart i 2022–2023. Går alt etter planen kan de første beboerne flytte inn i Franzefossbyen allerede i 2024–2025.